استفاده از عینک های هوشمند برای کمک به نابینایان

Aira ,زندگی را برای نابینایان و افرادی که از نظر بینایی آسیب دیده اند ساده ترمیکند .این سیستم با استفاده از یک عینک هوشمند یا یک دوربین موبایل این امکان را برای عامل Aira  فراهم میکند تا آنچه که فرد نابینا در زمان واقعی میبیند را مشاهده کندو سپس در مورد موقعیتی که افراد دارند با آنها صحبت کند.

Aira وعده داده است که همه چیز ازخرید گرفته تا سفر را برای افراد نابینا در سراسر جهان فراهم کند.

البته Aira ,سیستم های کمکی موجود را جایگزین نمیکند ,بلکه در نظر دارد تا آنها را ارتقاء دهد.در واقع  Aira  توانسته است از ابزاهای مختلف برای هدایت فرد نابینا در مسیر استفاده کند که از عصا تا عینک را در برمیگیرد.

وقتی که یکی از این ابزاها انتخاب شد ,فرد نابینا میتواند یک ویدیوی زنده را مشاهده کند و محل فرد نیز درگوگل مپ نشان داده میشود و اطلاعات بیوگرافیکی نیز نمایش داده میشوند.

منبع :engadget.com