فرم استخدام

لطفا مهارت های فنی مرتبط با شغل درخواستی و میزان تسلط خود در هر مورد را ذکر نمایید
    آپلود (حداکثر 2 فایل)
    در صورتی که رزومه کاری دارید آن را پیوست نمایید
      آپلود تصویر
      در صورتی که تصویر پرسنلی جهت ارسال دارید آن را پیوست نمایید